Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.
Publiczne Przedszkole Tymowa

 „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,

o tym jak żyć, co robić i jak postępować

nauczyłem się w przedszkolu”

R Fulghum

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

W TYMOWEJ

 

Moje bezpieczeństwo i zdrowie”

 

OPRACOWAŁA

mgr Maria Mendel

Program wychowawczy

Program przeznaczony do realizacji w każdej grupie wiekowej w okresie wrzesień 2009 – maj 2010.

Podstawy prawne:

 • Ustaw z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572; Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141; Nr 94, poz.788; Nr122, poz.1020; Nr131, poz.1091; Nr 167, poz. 1400 i Nr249, poz. 2104; z 2006r. Nr144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532 i Nr227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273; Nr80, poz.542; Nr115, poz.791; Nr 120, poz.818. itp.

 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009r)

 Wstęp

Zadania przedszkola:

 1. Zbadać oczekiwania rodziców w zakresie metod wychowawczych.

 2. Poznać i stosować metody skutecznego oddziaływania wychowawczego.

 3. Przeprowadzać zajęcia profilaktyczno – edukacyjne uczące dzieci, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz chroniące je przed niebezpieczeństwem.

 4. Współdziałać z rodzicami, wykorzystując skuteczne środki komunikacji interpersonalnej dla wspólnego rozwiązywania problemów.

 5. Wspierać działania wychowawcze rodziców, integrować oddziaływania wychowawcze rodziców, integrować oddziaływania wychowawcze własne, rodziny środowiska.

 6. Prowadzić dostosowane do możliwości dzieci formy wyrabiające asertywność, poczucie własnej wartości, umiejętności słuchania innych.

 7. Stosować system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

 8. Uczyć tolerancji i akceptacji inności.

Obowiązki nauczycieli:

 1. Systematycznie poszerzać zakres swoich kompetencji wychowawczych.

 2. Poznać środowisko wychowawcze dziecka, w szczególności oczekiwania rodziców wobec przedszkola.

 3. Tworzyć bezpieczną dla dzieci atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne.

 4. Kształtować powszechnie uznane postawy, zgodnie z wartościami; dobra, prawdy, piękna, miłości.

 5. Stosować środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci.

 6. Eliminować działania niepożądane.

 7. Ściśle współdziałać z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 8. Wzajemnie wspierać swoje działania w ramach współpracy koleżeńskiej.

Cel główny:

kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne

Formy realizacji oddziaływań wychowawczych:

 • Opracowanie i realizacja planu pracy wychowawczo – dydaktycznej w danym roku,

 • Umieszczenie w miesięcznych planach pracy nauczycieli problematyki dotyczącej kształtowania pozytywnych zachowań dzieci,

 • Realizacja przez nauczycieli zawartych w planach treści poprzez zabawy i inne formy aktywizujące działania dzieci i rodziców,

 • Opracowanie harmonogramu imprez przedszkolnych,

 • Opracowanie planu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Lp.

Zadania główne

Cele szczegółowe

Oczekiwane rezultaty

1

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

Poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego,

 

Wdrażanie nawyków higienicznych, kulturalnych,

 

Usamodzielnianie dziecka,

 

Eliminowanie zachowań agresywnych,

Przestrzeganie kompromisu w zabawie.

 

 

 

Dziecko:

Przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych,

 

Zna zasady dbałości o zdrowie i przestrzega ich,

 

Stara się być samodzielne,

 

Rozpoznaje przybory i przedmioty służące do wykonywania czynności higienicznych,

 

Wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne.

 

 

2.

Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie

Budowanie systemu wartości,

 

Wskazywanie dzieciom tego co dobre i złe,

 

Kształtowanie odporności emocjonalnej,

 

Rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji,

 

Radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach,

 

Podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania,

 

Nabywanie nawyków poprawnego stosowania zwrotów grzecznościowych,

 

Przestrzeganie umów i zasad,

 

Kształtowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi,

 

Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zgodnej zabawie,

 

Kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny.

Dziecko:

Organizuje sobie zabawę,

 

Ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić,

 

Przestrzega reguł i umów grupowych,

 

Orientuje się w tym co dobre i złe,

 

Współdziała w zabawie,

 

Dba o porządek,

 

Umie określić jakie zachowania są pozytywne, a które nie,

 

Szanuje wytwory i pracę innych,

 

Rozumie, że inni mają takie same potrzeby jak ono( uczestnictwo w zabawach, korzystania z zabawek),

 

Właściwie rozwiązuje konflikty – jest zdolne do kompromisu,

 

Swobodnie porozumiewa się z rówieśnikami i osobami dorosłymi,

 

Uzasadnia swoje postępowanie,

 

Nazywa swoje emocje.

 

 

3.

Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć zorganizowanych

Nabywanie zwyczaju reagowania na wezwania i polecenia nauczyciela,

 

Współdziałanie z rówieśnikami,

 

Zgodne współdziałanie w zespole i podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji,

 

Uważne słuchanie,

Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce,

Uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zajęciach, rozmowach,

 

Dziecko:

Uważnie słucha , co ktoś do niego mówi,

 

Respektuje polecenia nauczyciela,

 

Współdziała z rówieśnikami,

 

Skupia uwagę na wykonywanej czynności,

 

Sygnalizuje chęć wypowiadania się

4.

Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania przy stole

Przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw,

 

Zachowanie prawidłowej postawy przy stole,

 

Prawidłowe posługiwanie się sztućcami,

 

Stosowanie zasady kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków,

 

Wdrażania nawyku spożywania zdrowej żywności

Dziecko:

Zachowuje prawidłową postawę podczas spożywania posiłku,

 

Prawidłowo posługuje się sztućcami,

 

Stosuje zasadę kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków,

 

Rozumie konieczność jedzenia potraw niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i zdrowia,

 

5.

Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym

Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

 

Nieoddalanie się od grupy, rodziców,

 

Reagowanie na sygnał nauczyciela,

 

Nauka bezpiecznych relacji w stosunku do nieznanych osób,

 

Unikanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu – zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń rekreacyjnych,

 

Właściwe zachowanie podczas korzystania ze środków transportu,

 

Właściwe zachowanie się w miejscach publicznych: biblioteka, kino, teatr itp.

Dziecko:

 

Stosuje zasady ruchu drogowego, nie oddala się od grupy,

 

Reaguje na sygnał nauczyciela,

 

Bawi się bezpiecznie w ogrodzie przedszkolnym,

 

Rozumie zasady sportowej rywalizacji,

 

Umie właściwie się zachować w miejscach publicznych.

Kryteria sukcesu:

DZIECKO:

 1. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.

 2. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.

 3. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

 4. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

 5. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.

 6. Rozumie znaczenia dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.

 7. Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.

 8. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie Ojczyzna

 9. Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.

 10. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.

 11. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.

 12. Zna swoje prawa i obowiązki.

 13. Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek wyrozumiałość.

 14. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.

 15. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.

 16. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.

 17. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące pytania

 

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka:

 • Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

 • Okazywanie rodzicom pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w działaniach podejmowanych przez nauczycieli,

 • Włączenie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

 • Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

 • Poznanie sytuacji i warunków domowych dziecka oraz poznanie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych.

 Kryteria ewaluacji programu wychowawczego

Kryterium

Pytania kluczowe

Celowość

 

 

Komunikatywność

 

 

Realność

 

 

Aktywizacja

 

 

Jawność

 

 

Efektywność

 

 

Spójność

Czy cele wychowania zostały dobrane trafnie z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci?

 

 

Czy program w sposób zrozumiały formułuje cele, zadania i formy wychowania przedszkolnego?

 

Czy spełnia oczekiwania rodziców?

 

 

 

W jakim stopniu umożliwia rodzicom włączenie się w jego realizację?

 

Czy rodzice znają zawarte w programie cele i świadomie uczestniczą w ich realizacji?

 

 

Czy da się zaobserwować pozytywne oddziaływań programu?

 

 

Czy plany pracy wychowawczej są skorelowane z programem wychowawczym?

 Narzędzia ewaluacji :

 • Ankiety dla nauczycieli, rodziców,

 • Obserwacja zachowań dzieci,

 • Arkusze analizy dokumentacji przedszkolnej,

 • Sprawozdanie nauczycieli z realizacji programu,

 • Notatki wywiadu z rodzicami.

Termin, zasady monitorowania i podział zadań dotyczących ewaluacji programu ustala dyrektor na każdy rok szkolny.

 FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ RESPEKTUJĄCYCH USTALONE PRZEZ DZIECI I RADĘ PEDAGOGICZNĄ NORMY I ZASADY ZACHOWANIA

 Dzieci młodsze:

*nagradzane uznaniem i pochwałą;

*darzenie dziecko szczególnym zaufaniem, n p. zwiększając zakres jego samodzielności;

*przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela;

*atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci;

*drobne nagrody rzeczowe n p. emblematy uznania.

 Dzieci starsze:

*nagradzanie uznaniem i pochwałą;

*darzenie dziecko szczególnym zaufaniem n p. zwiększając zakres jego samodzielności;

*przywileje pełnienia dyżurów i wykonywania innych czynności wskazanych przez nauczyciela oraz pełnienie obowiązków wobec grupy rówieśniczej;

*atrakcyjne spędzanie czasu, zabawa w grupie wg pomysłu dzieci;

*drobne nagrody rzeczowe.

 

2019  Publiczne Przedszkole w Tymowej - Tymowa 
W.G.