Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.
Publiczne Przedszkole Tymowa

Roczny Plan Pracy Publicznego Przedszkola

w Tymowej na rok szkolny 2023/2024.

 

Kiedyś będę dorosły”

Zadania:

  1. Zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu.

  2. Kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro zawodowych marzeń.

Cele:

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;

- wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej;

- wzbogacanie słownika czynnego i biernego;

- kształtowanie i trenowanie umiejętności społecznych;

- rozumienie celowości pracy wykonywanej przez dorosłych;

 

1. Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy

 

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wzbogacenie biblioteki przedszkolnej oraz kącików w salach o pozycje literatury pedagogicznej i dziecięcej dotyczące tematyki związanej z poznawanymi zawodami

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

2.

Poszukiwanie nowych ciekawych metod i form pracy z dziećmi związanych z realizowaną tematyką

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

3.

Wzajemna pomoc koleżeńska – wymiana pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

4.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna „Kształtowanie postaw prozawodowych u dzieci w wieku przedszkolnym”

Jolanta Pajor

Listopad

5.

Uczestniczenie w rożnych dostępnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności w doskonaleniu wewnętrznym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

6.

Wyeksponowanie kącików zawodów w salach

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

7.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna „Pozytywne wzorce w przedszkolu”

Klaudia Jakóbczyk

Marzec

 

2. Praca z wychowankiem

 

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Tworzenie kącików zainteresowań wspólnie z dziećmi na temat zawodów

Wszyscy nauczyciele

 

Cały rok

2.

Odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych, podawanie nazw zawodów

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

3.

Pogadanki, prelekcje, rozmowy, wiersze, piosenki związane z wykonywanymi zawodami oraz przestrzeganie kodeksu przedszkolaka

Wszyscy nauczyciel

Cały rok

4.

Zapraszanie gości do przedszkola lub organizowanie wycieczek tematycznych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

5.

Oglądanie filmów edukacyjnych przybliżających różne zawody

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

6.

Udział w konkursach: plastycznym „Zawód moich marzeń” oraz recytatorskim „Wszyscy dla wszystkich”

Renata Lis

Listopad/maj

7.

Dzień zagadek o zawodach” – konkurs wewnątrzprzedszkolny

Magdalena Kozdrój

marzec

8.

Wykonywanie prac plastyczno -technicznych na temat poznawanego zawodu przy użyciu wybranych technik

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

9.

Rodzinny konkurs plastyczno – techniczny „Atrybut wybranego zawodu”

Danuta Wiśniewska

V/VI

10.

Uczenie w terenie” – wykorzystanie potencjału środowiska lokalnego

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

11.

Udział w wycieczkach związanych z omawianym zawodem

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

12.

Poznawanie zawodów rodziców oraz zawodów jakie wykonywali Babcia i Dziadek

Wszyscy nauczyciele

Styczeń/luty

13.

Poznawanie zawodów związanych z pracą w przedszkolu, związanych z bezpieczeństwem (policjant, strażak), z medycyną (lekarz, pielęgniarka), z mediami, z powstawaniem książki, z podróżowaniem

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Organizowanie zebrań ogólnych i grupowych

Dyrektor, nauczyciele

Cały rok

2.

Pozyskiwanie rodziców do współpracy – praca na rzecz przedszkola, kontakty indywidualne z rodzicami

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

Cały rok

3.

Aktualizacje kącików dla rodziców

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

4.

Kontynuowanie współpracy z instytucjami użytku publicznego: biblioteka, OSP, Ośrodek zdrowia, MOKSiR, policja, MOPS

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

5.

Organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

6.

Współpraca z PSP w Tymowej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

7.

Zapraszanie teatrzyków z przedstawieniami dla dzieci w przedszkolu, opcjonalnie on- line

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

8.

Udział w akcjach charytatywnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

9.

Organizowanie wycieczek edukacyjno – rekreacyjnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

10.

Współorganizacja i udział w I edycji konkursu wiedzy religijnej o Matce Bożej „Maryja moją mamusią”

Wszyscy nauczyciele

październik

 

Plan pracy może ulec modyfikacji.

 

2024  Publiczne Przedszkole w Tymowej - Tymowa 
W.G.