Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.
Publiczne Przedszkole Tymowa

PROGRAM EDUKACJI MUZYCZNO - RUCHOWEJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

„ ŚPIEWAM I TAŃCZĘ"

„Wszystko, co najważniejsze dla życia,
zdarza się w pierwszych sześciu latach!"
G. Vico

WSTĘP

    Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy ono własny świat.
Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych.
Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Mały artysta przeżywa radość kreacyjną, która pobudza go do dalszej zabawy formami, barwą czy dźwiękiem. Sztuka dziecka jest piękna w swojej naiwności, potrafi nas zachwycić, ująć szczególnym sposobem postrzegania otaczającego świata. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Taniec, ruch, muzyka i śpiew to te rodzaje ekspresji, które wyzwalane w sposób naturalny i umiejętnie wykorzystywane, służyć mogą rozwijaniu u dziecka potrzeby poznawania świata i kształceniu jego aktywności edukacyjnej.
Integracja muzyki, słowa i ruchu stwarza możliwości wykorzystywania różnych form dziecięcej aktywności twórczej w jego rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

 

WPROWADZENIE DO PROGRAMU

W ostatnich latach wzrosła świadomość społeczeństwa o potrzebie kontaktu dzieci z rówieśnikami, o tym jak pozytywny wpływ na rozwój ma pobyt dziecka w przedszkolu .

Z praktyki pedagogicznej wiemy, że wszelkie zajęcia o charakterze twórczym – taniec, muzyka zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Aktywne uczestnictwo w tych zajęciach jest dla każdego dziecka wspaniałą zabawą, daje zadowolenie, radość i satysfakcję. Poza tym pomaga w budowaniu pozytywnego obrazu – własnego „Ja", dziecko poznaje samego siebie, oswaja się z innymi, nabiera zaufania do siebie i własnych możliwości. To sprawia, że jest w stanie sprostać dużym wymaganiom, nawet wtedy, gdy pochodzi z zaniedbanych środowisk.
Program „Dziecko i jego możliwości muzyczne" uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz stanowi ważny element w edukacji dzieci i wskazuje główne kierunki pracy nauczyciela z dziećmi w rozwoju ich twórczości artystycznej.

CELE EDUKACYJNE

Program edukacji artystycznej jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i zintegrowany z jej treściami :
wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień,
wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych,
rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę i ruch

1. Cel ogólny

Rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności muzycznej.

Cele ukierunkowane na dziecko wyznaczają następujące zadania polegające na:

· odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień artystycznych dziecka;
· rozwijaniu inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej dziecka: muzyka, taniec;
· wspieraniu samodzielnych działań i zabaw twórczych dziecka;
· organizowaniu sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku kontakt z różnymi dziedzinami sztuki: muzyka, ruch, taniec;
· kształtowaniu umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką;
· zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie, w grupie rówieśniczej.

2. Cele szczegółowe

· rozbudzanie muzycznych zainteresowań,
· kształtowanie umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych,
· rozwój muzykalności i podstawowych zdolności muzycznych, takich jak: poczucie rytmu, tempa, dynamiki, pamięci muzycznej,
· nauka śpiewania piosenek,
· rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności w dziedzinie muzyki, próby łączenia działań artystycznych,
· uwrażliwienie na piękno słowa mówionego, bogacenie czynnego słownictwa dzieci,
· rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu,
· zdobywanie umiejętności poruszania się w przestrzeni, słuchania i wypowiadania się,
· kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.

Bezpośrednim podmiotem programu jest dziecko w wieku przedszkolnym. Realizacja programu zależy od grupy wychowanków, dla których nauczyciel spośród treści zawartych w programie wybierze te najbardziej odpowiednie, uwzględniając przy tym ich osobiste zainteresowania i uzdolnienia artystyczne.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

Dzięki realizacji treści przedstawionych w programie edukacji artystycznej dziecko:
· odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne,
· potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w kontaktach z różnymi dziedzinami sztuki,
· kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w różnych formach aktywności,
· potrafi przezwyciężyć obawy związane z publicznymi występami,
· potrafi współdziałać w zespole,
· odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań.

METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Program edukacji artystycznej „ Dziecko i jego możliwości muzyczne" ma na celu rozwijanie możliwości i uzdolnień artystycznych dziecka w wieku przedszkolnym i obejmuje on główne dziedziny jego aktywności: muzyczno – ruchową
Wdrożenie i realizacja programu wskazuje na konieczność integracji zajęć muzycznych i ruchowych.
Dobór metod i form pracy z dzieckiem sprzyjać będzie odkrywaniu wrodzonych uzdolnień i rozwojowi twórczości dziecięcej.

Na kształtowanie postawy twórczej dziecka korzystnie wpływają:

· metody aktywizujące – odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie,
· metody słowne - rozmowa, opowiadanie, objaśnienie, instrukcja słowna, zagadka,
· oglądowe – pokaz, wzór, przykład.
Realizując program „ Dziecko i jego możliwości muzyczne" powinny zostać wykorzystane wszystkie formy pracy: indywidualna, grupowa i zbiorowa. Nie wolno zapominać też o obowiązującej dla wieku przedszkolnego zasadzie nauki poprzez zabawę. Forma zabawowa powinna dominować w zajęciach o charakterze artystycznym i dlatego wskazane jest stosowanie następujących form pracy z dziećmi :
· zabawy twórcze;
· zabawy inscenizowane;
· zabawy ruchowe;
· zabawy przy muzyce;
· wycieczki;
· spotkania z artystami;
· konkursy;
· uroczystoścI

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Zaproponowany program przyczynia się do rozwoju i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym. Umożliwia zaspokajanie naturalnej potrzeby ekspresji w dziedzinach działalności twórczej, poszerza skalę wzruszeń i przeżyć, rozwija wrażliwość artystyczną. Program mój oparłam na założeniu, że wysiłek podejmowany w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej przyniesie efekty, jeżeli:

· treści, formy i metody pracy uwzględniać będą oczekiwania dzieci, będą dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań oraz możliwości,
· działania realizowane będą wspólnie z innymi nauczycielami oraz rodzicami.
Program ten można realizować w naszym przedszkolu, ponieważ posiadamy odpowiednią bazę dydaktyczną, którą stanowi dobre wyposażenie, odpowiednie do zajęć artystycznych i potrzeb dziecka. Obejmuje ono:
· odpowiednio dobraną literaturę muzyczną dla dzieci,

EWALUACJA PROGRAMU

Realizacja programu umożliwia nauczycielowi dokonywanie systematycznej ewaluacji, której można dokonać poprzez:
· zbadanie opinii rodziców, zorganizowanej w formie ankiety, dotyczącej wpływu na rozwój dziecka edukacji artystycznej,
· analizę osiągnięć dzieci,
· udział w konkursach artystycznych,
· zdobyte przez dzieci wyróżnienia i nagrody.
Ewaluacja służy także samemu nauczycielowi, który ma na jej podstawie możliwość dokonania samooceny swojej pracy z dziećmi oraz okazję do refleksji nad swoimi kompetencjami, wiedzą merytoryczną o twórczości artystycznej dziecka w wieku przedszkolnym.

TREŚCI PROGRAMOWE

Treści programowe edukacji artystycznej zostały podzielone na trzy rozdziały, z których każdy odnosi się do konkretnej formy aktywności dziecka. Zakres treści do realizacji jest ułożony według stopnia trudności, który rośnie wraz z przyswojeniem przez dzieci zamierzonych celów.

I. AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA – to część poświęcona kontaktom dziecka z muzyką. Zaprezentowane tu zostały różne formy aktywności muzycznej dziecka z wykorzystaniem elementów nowoczesnych metod i koncepcji edukacyjnych kształcenia muzycznego dziecka (metoda C. Orffa, E. Jacquesa – Dalcroze'a, aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, pedagogiki zabawy, Metoda Dobrego Startu).

Treści programowe:

1.Uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki

Stwarzanie okazji do bezpośrednich kontaktów dziecka z muzyką poprzez :
· koncerty,
· śpiew,
· taniec,
· literaturę muzyczną z zakresu muzyki artystycznej.

Nabywanie przez dziecko umiejętności słuchania i rozumienia muzyki przez:
· pobudzanie uwagi słuchowej,
· przygotowanie dziecka do słuchania,
· stwarzanie warunków sprzyjających słuchaniu muzyki „żywej"

Kształtowanie wrażliwości na odbiór muzyki przez umożliwianie dziecku emocjonalnego przeżywania muzyki.
Poznawanie podstawowych elementów muzyki:
· melodia,
· tempo,
· rytm,
· dynamika,
· wysokość dźwięku.

2.Umiejętność słuchania i śpiewania piosenek

Dostarczanie dziecku bogatego repertuaru piosenek dziecięcych:
· piosenki związane z tematyką zajęć,
· piosenki okolicznościowe,
· piosenki związane z kalendarzem przyrody.

Organizowanie warunków do nabywania i doskonalenia u dzieci umiejętności śpiewu poprzez:
· kształcenie procesów poznawczych: pamięć, uwaga, percepcja słuchowo – wzrokowa,
· słuchanie śpiewu nauczycielki,
· słuchanie piosenek odtwarzanych z płyt kompaktowych,
· ćwiczenia słuchowe,
· ćwiczenia emisyjne.
Zachęcanie do udziału w konkursach piosenki.
Organizowanie występów dla rodziców oraz dla najbliższego środowiska.

3. Umiejętność wyrażania muzyki ruchem

Rozwijanie naturalnej zdolności dziecka do reagowania ruchem na muzykę przez:
zabawy ze śpiewem:
· zabawy inscenizowane,
· zabawy taneczne,
· zabawy rytmiczne,

Zabawy ruchowe oparte na treści piosenki,

zabawy rytmiczne przy akompaniamencie instrumentalnym:
· dostosowanie ruchu do tempa muzyki,
· kształcenie spostrzegawczości, refleksu, pamięci,
· realizacja ruchowa wartości rytmicznych,
· kształcenie wrażliwości na wysokość, dynamikę dźwięku i czas jego brzmienia,

Dowolne interpretowanie ruchem różnych rodzajów muzyki,

Zabawy z zastosowaniem elementów tańca:
· nauka prostych układów tanecznych,

Nauka kroku prostych
tańców:
· polka,
· krakowiak.

4. Zapoznanie z wyglądem i techniką gry na instrumentach

Pobudzanie wyobraźni dziecka i rozwijanie słuchu muzycznego poprzez poszukiwanie efektów akustycznych z wykorzystaniem źródeł pozamuzycznych:
· zabawy akustyczne- odkrywanie dźwięków,
· konstruowanie instrumentów z różnych materiałów i według własnego pomysłu.

Stwarzanie okazji do samodzielnego poszukiwania sposobów uzyskiwania efektów akustycznych
· z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych instrumentów – zabawek,
z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa i brzmienie).

Kształcenie zdolności muzycznych dziecka poprzez
nabywanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych:
· poszukiwanie efektów dźwiękowych na instrumentach perkusyjnych;
· prezentowanie sposobu gry na instrumentach;
· gra arytmiczna- dowolne rytmy;
· powtarzanie prostych tematów rytmicznych;
samodzielne układanie rytmów.

Współdziałanie i organizacja zespołu dziecięcego w inscenizacji:

· miejsce dziecka na scenie,
· dialogi sceniczne,
· układy taneczne,
· partie wokalne,
poruszanie się dzieci na scenie.

BIBLIOGRAFIA

1. Bogdanowicz M.: Metoda Dobrego Startu, WSiP, Warszawa 2008.
2. Burowska Z.: Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, WSiP, Warszawa 1980.
3. Gloton R., Clero C.: Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa 1985.
4. Lam W.: Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój, Nasza Księgarnia, Warszawa 1966.
5. Ławrowska R .: Muzyka i ruch, WSiP, Warszawa 1991.
6. Sacher W.A.: Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci, Kraków, Impuls, 1999.

Artykuły:

1. Tarczyński J.: Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, W: Wychowanie Muzyczne w Szkole, 2000/ nr 2 - 3.

2019  Publiczne Przedszkole w Tymowej - Tymowa 
W.G.